Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο για το μήνα Φεβρουάριο 2015 στο Δήμο Βοΐου

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα

 Ο Δήμος Βοΐου ύστερα από την υπ΄ αριθ. 349/2014 απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατοτεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Φεβρουάριο 2015, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΟΥΔΕΝ ΠΕΝΤΕ (5) 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
* ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά : 1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης . 3) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 4) ΑΜΚΑ 5) Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ 
* ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Βοΐου (Δ/νση : 50 001- Νεάπολη Κοζάνης , τηλ : 24683-50209 & 50203) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Τσάμης Αθανάσιος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βοΐου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ