Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

Πρόχειρος διαγωνισμός Δήμου Βοΐου: ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΑΛΑΤΙΝΗ, 25.000 €


Ο Δήμος Βοΐου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡ ΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩ ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΤΚ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ» με προϋπολογισμό είκοσι πέντε χιλιάδες  ΕΥΡΩ (25.000,00€), στις 15 Μαΐου  2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία εργασίες οδοποιίας, με προϋπολογισμό 15.707,07 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
( ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα γραφεία του ήμου κατά τις
εργάσιμες μέρες και ώρες, μέχρι και την Πέμπτη 10 Μαΐου του 2012.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24653-50200 / 24653-50210, FAX επικοινωνίας 24650- 71045.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15 του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10.00π.μ. στο Δ ημαρχείο Καλονερίου και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του Π. . 609/85.

 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη Α1 και ανώτερη στην κατηγορία εργασιών Οδοποιίας, υπό τους περιορισμούς περί κατωτάτων ορίων, καθώς και ανάλογοι Εμπειροτέχνες, εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους εξακοσίων ογδόντα ΕΥΡ- (315,00€) και ισχύ τουλάχιστον τριακοσίων εξήντα (360) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι διακόσιες δέκα (210) ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2011 του Δήμου Βοΐου. Προκαταβολή δε θα
χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δ ήμου Βοΐου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ