Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

Έξι (6) Εκπαιδευτικοί Α'βαθμιας εκπαίδευσης στο ΑΠΘ


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.)  και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνη την Ευαγγελία Τρέσσου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, προτίθεται να αναθέσει για διάστημα εννέα (9) μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προυπολογισθέν ποσό 32.400,00 €, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

 Έξι (6) Εκπαιδευτικοί  Α'βαθμιας εκπαίδευσης για παράλληλη στήριξη στη Β' τάξη του Δημοτικού Σχολείου

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δάσκαλοι - ΠΕ 70) ΑΕΙ ή ομότιμων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Επιθυμητά προσόντα:
Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης σε σχετικό αντικείμενο. Προηγούμενη εμπειρία σε προγράμματα εκπαίδευσης. Εμπειρία εργασίας με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Οι υποψήφιοι δεν &α πρέπει να έχουν επαγγελματικές υποχρεώσεις προς δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα για την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους.
Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις το αργότερο μέχρι τις 30/9/2012 ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
Σημειώνεται ότι η απασχόληση των εκπαιδευτικών στο έργο δεν &α μπορεί να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, δεδομένου ότι δεν υπάρχει σχετική νομική ρύθμιση.
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται ταχυδρομικά έως τις 20/09/2012 στην ακόλουθη διεύθυνση:
Αρχαιολογικού Μουσείου 29 (μικρό κτίριο) 56440 Θεσσαλονίκη
με την ένδειξη «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά», Για την υπ' αριθ. 76039/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου (επισυνάπτεται).
2. Βιογραφικό σημείωμα (όχι μεγαλύτερο από 4 σελίδες).
3. Αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.
4. Απαραίτητο στοιχείο επικοινωνίας του υποψηφίου είναι η ηλεκτρονική του διεύθυνση.
Αξιολόγηση των προτάσεων:
Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγονται εκείνες που κρίνονται καταλληλότερες και συνάπτονται συμβάσεις μίσθωσης έργου με τους επιλεχθέντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης το προυπολογισθέν ποσό της νέας σύμβασης θα είναι ανάλογο του ποσού της προηγούμενης σε σχέση με το διάστημα της παράτασης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 991244 (10:00 - 12:00).
Όσοι επιλεγούν θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τη Γραμματεία του Προγράμματος.

paideia-ergasia.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ