Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Ανακοίνωση για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 2014-2020 (ΕΠ-Π∆Μ 2014-2020)


Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρος Καρυπίδης ανακοινώνει ότι εγκρίθηκε από τους
αρµόδιους Επιτρόπους Περιφερειακής Πολιτικής και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 18/12/2014 το νέο αναπτυξιακό πρόγραµµα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2014-2020,

που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (ΕΠ-Π∆Μ) 2014-2020 αποτελεί
υποσύνολο του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) της χώρας για την περίοδο 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ), το οποίο
περιλαµβάνει τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα των Περιφερειών της χώρας και τα 7 τοµεακά
προγράµµατα (Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία, Υποδοµές Μεταφορών - Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη, Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού - Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση, Μεταρρύθµιση
∆ηµόσιου Τοµέα, Αγροτική Ανάπτυξη, Θάλασσα και Αλιεία, Τεχνική Βοήθεια).
Ο συνολικός προϋπολογισµός του ΕΠ-Π∆Μ 2014-2020 ανέρχεται σε 330,7 εκ. €. Το 80% του ποσού αποτελεί
την Κοινοτική Συνδροµή (264,6 εκ. €) και το 20% την Εθνική Συµµετοχή (66,1 εκ. €). Το µεγαλύτερο µέρος της
Κοινοτικής Συνδροµής, δηλαδή το ποσό των 245,8 εκ. € προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ποσό των 18,8 εκ. € από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).
Το αναπτυξιακό όραµα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας είναι: Η συµβολή στη δηµιουργία µιας
διατηρήσιµης, ανταγωνιστικής, περιφερειακής οικονοµίας µε βιώσιµες θέσεις εργασίας, ποιοτικό
περιβάλλον και κοινωνική συνοχή.
Οι γενικοί στόχοι του προγράµµατος είναι:
Η βελτίωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε ανταγωνιστικό επίπεδο µε έµφαση στην κλαδική
και χωροθετηµένη εξειδίκευση µέσω της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας (RIS3), στην
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην καινοτοµία, στην ποιότητα και στον εξαγωγικό προσανατολισµό.
Η υποστήριξη της µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και η
προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, καθώς και η προστασία – ανάδειξη – αξιοποίηση
των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων, η οποία µπορεί να συµβάλλει στη διεύρυνση των
δυνατοτήτων παραγωγής και απασχόλησης.
Η προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και της άρσης των προβληµάτων σε βασικές υποδοµές δικτύων µε
έµφαση στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών (∆Ε∆-Μ) και τη σύνδεση περιοχών ενδιαφέροντος µε τα ∆Ε∆-
Μ που συµβάλλουν µε στρατηγικές οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
H διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής η οποία απειλείται από την πολύ υψηλή ανεργία, µέσω δράσεων
στήριξης της απασχόλησης, καταπολέµησης της φτώχειας και ενίσχυσης της κοινωνικής οικονοµίας και των
κοινωνικών υποδοµών παιδείας, υγείας, πρόνοιας.
Ο αναπτυξιακός σχεδιασµός του προγράµµατος βασίζεται µεταξύ άλλων και στην υιοθέτηση της
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) που εστιάζει στην αξιοποίηση των τοµέων
προτεραιότητας της Περιφέρειας (ενέργεια/ΑΠΕ-τηλεθέρµανση, διαχείριση απορριµµάτων, µεταποίηση
χαρακτηριστικών αγροτικών προϊόντων, εκτροφή γουνοφόρων ζώων - δερµάτινα προϊόντα, τρόφιµα, ποτά,
µεταλλικές κατασκευές και τουρισµός). ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α1: Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης του Προγράµµατος
2014-2020 23-12-2014 Σελ. 2/2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Το επιχειρησιακό πρόγραµµα αποτελείται από 13 Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) που περιλαµβάνουν 21
Επενδυτικές Προτεραιότητες.

Περισσότερες πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 2014-2020
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µε το σύνολο των ενδιαφεροµένων για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ