Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Έγκριση δαπάνης ανεξάρτητων υπηρεσιών συντονισµού, οργάνωσης και λειτουργίας της φιλαρµονικής και της χορωδίας γυναικών ωδείου Βοΐου.

ΤΟ Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ενέκρινε δαπάνη ποσού 8.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για την παροχή εργασιών συντονισµού, οργάνωσης και λειτουργίας της φιλαρµονικής και της χορωδίας γυναικών ωδείου, καθώς και την απευθείας ανάθεση των ανεξάρτητων υπηρεσιών για την «αµοιβή εργασιών συντονισµού, οργάνωσης και λειτουργίας της φιλαρµονικής και της χορωδίας γυναικών ωδείου», από τον Πρόεδρο ΚΟΤΡΩΤΣΙΟ ΛΟΥΚΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ