Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Διαγωνισμός 500 Σωφρονιστικών υπαλλήλων


Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο διαγωνισμός για 500 μόνιμους σωφρονιστικούς υπάλληλους.

Έτοιμη είναι η προκήρυξη του υπουργείου Δικαιοσύνης για την πρόσληψη 500 μόνιμων σωφρονιστικών υπαλλήλων σε σωφρονιστικά καταστήματα. Σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος του υπουργείου, το αίτημα, αν και περικεκομμένο στο ήμισυ, εγκρίθηκε πρόσφατα από τη διυπουργική επιτροπή και βρίσκεται πλέον στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο θα δώσει το τελικό "ΟΚ" για τη διάθεση του σχετικού κονδυλίου στην καλυψη των θέσεων.
Το προσωπικό θα τοποθετηθεί στα νέα καταστήματα κράτησης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα υποδοχής νέων κρατουμένων και να δεχθούν κρατουμένους, αλλά και να καλυφθούν τα τεράστια κενά που έχουν δημιουργηθεί σε προσωπικό φύλαξης ημέρας και νύχτας από τον προηγούμενο διαγωνισμό σωφρονιστικών υπαλλήλων, ο οποίος είχε διεξαχθεί το 2008.
Προϋποθέσεις
Για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό θα πρέπει να συντρέχουν για τους ενδιαφερομένους συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ όσοι επιλεγούν μετά την αρχική κρίση, θα πρέπει να ακολουθήσουν ειδικές δοκιμασίες και εκπαίδευση.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να τηρούν το όριο ηλικίας και αναστήματος, το οποίο ορίζεται σε 1,70 μ. για τους άνδρες και σε 1,60 μ. για τις γυναίκες υποψηφίους, ενώ θα πρέπει να διαθέτουν επίσης απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή πτυχίο Β ' κύκλου σπουδών TEE ή αλλού ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει του βαθμού τίτλου σπουδών, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει η εγγραφή στα δημοτολόγια δήμων ή κοινοτήτων για μία τουλάχιστον διετία και n μόνιμη διαμονή, για το ίδιο χρονικό διάστημα, στους νομούς όπου εδρεύουν τα καταστήματα κράτησης για τα οποία προκηρύσσονται οι θέσεις.
Επιπλέον μόρια προσθέτει η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας στις Ενοπλες Δυνάμεις ή στις Ειδικές Δυνάμεις, n προϋπηρεσία ως Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας κλπ. Επίσης, θα μετρήσει n κατοχή διπλώματος μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΕΕΚ στην ειδικότητα Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας , η καλή γνώση ξένων γλωσσών κ.ά.
Δοκιμασίες
Οι υποψήφιοι που θα προκριθούν και θα συγκεντρώσουν τα περισσότερα μόρια, μετό την πρώτη κρίση βάσει προσόντων, θα υποβληθούν σε υγειονομικές, ψυχοτεχνικές και αθλητικές εξετάσεις. Μετά τις υγειονομικές εξετάσεις, ειδική επιτροπή τοϋ υπουργείου Δικαιοσύνης θα εξετάσει τον βαθμό ετοιμότητας, ψυχραιμίας και αντίληψης των υποψηφίων, που διαπιστώνεται με τεστ και εξέταση ψυχοτεχνικής δοκιμασίας και θα ακολουθήσουν οι αθλητικές δοκιμασίες στις οποίες πρέπει να αντεπεξέλθουν οι υποψήφιοι.
Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψήφιοι, άνδρες και γυναίκες, θα υποβληθούν στα εξής αγωνίσματα: α) Αλμα εις μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες) β) Αλμα εις ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες) γ) Δρόμος 100 μέτρων, σε χρόνο δεκαέξι δευτερολέπτων (μία προσπάθεια) δ) Δρόμος 1.000 μέτρων, σε χρόνο τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων (μία προσπάθεια). ε) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλμ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μέτρα, ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
Όσοι κριθούν καταλληλοι από τις υγειονομικές, ψυχστεχνικές και αθλητικές επιτροπές, καλούνται από τη Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του υπουργείου Δικαιοσύνης να προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή ορισμένα δικαιολογητικά και, συγκεκριμένα, αντίγραφο ποινικού μητρώου, βεβαίωση ότι δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση ή υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει κώλυμα διορισμού, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, πιστοποιητικό γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και εγγραφής για τους άνδρες στα μητρώα αρρένων.
(πηγή: το Έθνος), dimosio.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ