Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

20 κενές οργανικές θέσεις Δοκίμων Δικαστικών Αντιπροσώπων, έως σήμερα η κατάθεση αιτήσεων για τον διαγωνισμό

Aιτήσεις έως σήμερα 7 Σεπτεμβρίου μπορούν να καταθέτουν οι υποψήφιοι για 20 κενές οργανικές θέσεις Δοκίμων Δικαστικών Αντιπροσώπων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

 Ημερομηνία ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 17/9/ 2012
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα με βάση το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί από την επιτροπή διαγωνισμού και θα τοιχοκολληθεί τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ.
Δικαίωμα συμμετοχής
1. Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 238/2003, όπως αντικαταστάθηκε εν τελεί με την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4002 22.8.2011, όσοι είναι δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί και έχουν συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο) έτος και δεν έχουν υπερβεί το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.
Για τους δικηγόρους απαιτείται διετής άσκηση δικηγορίας και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος αρκεί ετήσια άσκηση δικηγορίας. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ. 50 2001 (Α' 39). Περαιτέρω απαιτούνται τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 30 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 3086/2002, και δεν πρέπει να υπάρχουν τα κωλύματα που αναφέρονται στα άρθρα 31 και 32 του ίδιου νόμου. Η ηλικία αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παράγραφοι 5, 6 και 7 του ν. 3086/2002.
Δικαιολογητικά
Στα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται: αίτηση του ενδιαφερομένου προς τον πρόεδρο του ΝΣΚ. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως, η οποία έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα ημέρες από την ημέρα γεννήσεως, πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων, ή στα γενικά μητρώα των δημοτών, πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, στο οποίο να φαίνεται η ιδιότητα του αιτούντος ως εν ενεργεία δικηγόρου και οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές. Προκειμένου περί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του υπουργείου Δικαιοσύνης. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α' για τους άνδρες.
Εξεταστέα ύλη
Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία
β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο,
γ) Πολιτική Δικονομία,
δ) Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου,
ε) Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας,
στ) Στοιχεία Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
(πηγή: Ελεύθερος Τύπος, dimosio.gr)

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ