Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΪΟΥ: ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( Εταιρεία Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες)

Η Εταιρεία Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (99), 
που εδρεύει επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 19 στη Νεάπολη Κοζάνης
στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης», η οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους), 
προκηρύσσει 20 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών.
Οι ειδικότητες είναι :

A/A
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
1
 ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών
2
2
 ΠΕ Ψυχολόγων
1
3
 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
1
4
 ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού
1
5
 ΠΕ ή ΔΕ Σκηνοθετών
1
6
 ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών
5
7
 ΠΕ Γυμναστών
2
8
ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής
(SOFTWARE)
3
9
 ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Μουσικών
2
10
 ΠΕ ή ΔΕ Καλλιτεχνικών
1
11
 ΠΕ ή ΔΕ Δασκάλων Παραδοσιακών Χορών
1
ΣΥΝΟΛΟ
20


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ. 99.303/ 1/2012 και να την υποβάλουν, από 03/09/2012 έως 12/09/2012, είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση (θεωρημένη), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
28ης Οκτωβρίου 19, Τ.Κ. 500 01
Νεάπολη Κοζάνης
υπόψη κας Ζαχοπούλου Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας: 2468022393)
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες και έντυπα:
α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση
β) στην ιστοσελίδα του Συμπράττοντα (www.ea-amea.com)
γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)·και
δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).
Σχετικά αρχεία:
  • Τεύχος Προκήρυξης
  • Αίτηση υποψηφίου ωφελουμένου
  • Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης υποψηφίου
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ (vimavoiou): ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ www.ea-amea.com ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ:
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ  Έντυπα αιτήσεων / Διαγωνισμών Φορέων / Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ). ΠΑΤΗΣΤΕ: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1 σχόλιο:

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ