Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Απευθείας ανάθεση διδασκαλίας χορωδίας γυναικών ωδείου Βοΐου

Η Πρόεδρος του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου, κ. Κισκίνη Καλλιόπη, αποφάσισε την απευθείας  "παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας της χορωδίας των γυναικών του ωδείου Βοΐου" στον Ανδρέου Στέργιο, καθηγητή μουσικής, από 01/05/2012 έως 31/12/20012, έναντι αμοιβής 3.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,

έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 ( Δ.Κ.Κ. ).
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
3. Την υπ΄ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 ( ΦΕΚ 1291 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
καθώς η δαπάνη δεν ξεπερνά το ποσό των 20.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
4. Την αριθμ. 22/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε δαπάνη
διδασκαλίας χορωδίας γυναικών Ωδείου.
5. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του ΝΠΔΔ στον
Κ.Α. 00-6117.01 με τίτλο « Αμοιβή καθηγητών μουσικού ωδείου ».
6. Την αριθμ. 9/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία έγινε η διάθεση της
ανωτέρω πίστωσης.
7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ωδείου.


( Αριθμ. Απόφασης 57/2012)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ