Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ: Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων Παιδικών Σταθμών και ΚΑΠΗ έτους 2013

Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Βοΐου. 
 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων Παιδικών Σταθμών και ανάγκες κυλικείων ΚΑΠΗ  έτους 2013 .

 Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου, που βρίσκεται στο Ιστορικό Οικοτροφείο – Γυμνάσιο στο Τσοτύλι την Παρασκευή 04/01/2013.
 (Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της αριθμ. 12/2012 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 63/2012
)

 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων.
 
Στο Δήμο Βοΐου και στο δημοτικό κατάστημα Τσοτυλίου  την 29η  Νοεμβρίου  2012  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου και

Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης για τα διάφορα είδη τροφίμων, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε δελτίο πιστοποίησης τιμών
του Τμήματος Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
Η προμήθεια τροφίμων προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 50.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 13%.
 Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6481.00 του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2013 και μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγωνισμού.
Συγκεκριμένα η προμήθεια τροφίμων αφορά :
α) Προμήθεια λαχανικών - φρούτων για την σίτιση ωφελουμένων του ΝΠ (βρέφη και νήπια
Παιδικών Σταθμών και ανάγκες κυλικείων ΚΑΠΗ) αξίας μέχρι 6.000,00 € με ΦΠΑ 13%.
β) Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για την σίτιση ωφελουμένων του ΝΠ (βρέφη και νήπια
Παιδικών Σταθμών και ανάγκες κυλικείων ΚΑΠΗ) αξίας μέχρι 14.000,00 € με ΦΠΑ 13%.
γ) Προμήθεια κατεψυγμένων ψαριών για την σίτιση ωφελουμένων του ΝΠ (βρέφη και
νήπια Παιδικών Σταθμών και ανάγκες κυλικείων ΚΑΠΗ) αξίας μέχρι 5.000,00 € με ΦΠΑ 13%.
δ) Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για την σίτιση ωφελουμένων του ΝΠ (βρέφη και νήπια Παιδικών Σταθμών και ανάγκες κυλικείων ΚΑΠΗ) αξίας μέχρι 18.000,00 € με ΦΠΑ 13%.
ε) Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για την σίτιση ωφελουμένων του ΝΠ (βρέφη και νήπια
Παιδικών Σταθμών και ανάγκες κυλικείων ΚΑΠΗ) αξίας μέχρι 3.500,00 € με ΦΠΑ 13%.
στ) Προμήθεια ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων για την σίτιση ωφελουμένων του ΝΠ (βρέφη και νήπια Παιδικών Σταθμών και ανάγκες κυλικείων ΚΑΠΗ) αξίας μέχρι 3.500,00 € με ΦΠΑ 13%.
Αναλυτικά, η προμήθεια των τροφίμων περιγράφεται στις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» της παρούσας μελέτης.
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ειδικότερα η προμήθεια τροφίμων θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους:
ΑΡΘΡΟ 1
Ισχύουσες Διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
ΑΔΑ: Β4Μ1Ω97-ΑΨΓ
2. Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
3. Το άρθρο 46 του Ν. 2801/2009, σχετικά με την πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης.
4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
ΑΡΘΡΟ 2
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας – Αντικείμενο προμήθειας
1. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 50.000,00
ευρώ, με Φ.Π.Α. 13%.
2. Θα βαρύνει τις πιστώσεις τον ΚΑ 10.6481.00 με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων»
του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013.
3. Θα χρηματοδοτηθεί από τα τακτικά έσοδα του Ν.Π. και από την ΕΕΤΑΑ μέσω του
προγράμματος « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ».
Α/Α Είδος Προϋπολογισμός σε ευρώ
με ΦΠΑ 13%
Ποσότητες
σε κιλά - τεμάχια
1.
Λαχανικά – Φρούτα
α. Νωπά
β. Κατεψυγμένα
5.000,00
1.000,00
3.952 κιλ. – 270 τεμ.
380 κιλά
2. Κρέατα 14.000,00 2.400 κιλά
3. Ψάρια 5.000,00 800 κιλά
4. Είδη παντοπωλείου 18.000,00 11.050 τεμ.
5. Είδη αρτοποιείου 3.500,00 80 κιλ. – 5.500 τεμ.
6. Είδη γαλακτοκομικών 3.500,00 450 κιλ. – 1.400 τεμ.
ΣΥΝΟΛΟ 50.000,00 8.063 κιλ. – 18.220 τεμ.
Αναλυτικά για κάθε Δημοτική Ενότητα:

Α. Για τη Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας
Α/Α Είδος Προϋπολογισμός σε ευρώ
με ΦΠΑ 13%
Ποσότητες
σε κιλά - τεμάχια
1.
Λαχανικά – Φρούτα
α. Νωπά
β. Κατεψυγμένα
2.000,00
400,00
1.544 κιλ. – 108 τεμ.
153 κιλά
2. Κρέατα 5.600,00 960 κιλά
3. Ψάρια 2.000,00 320 κιλά
4. Είδη παντοπωλείου 6.600,00 4.420 τεμ.
5. Είδη αρτοποιείου 2.000,00 32 κιλ. – 2.200 τεμ.
6. Είδη γαλακτοκομικών 1.400,00 180 κιλ. – 560 τεμ.
ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00 3.189 κιλ. – 7.288 τεμ.
Β. Για τη Δημοτική Ενότητα Ασκίου
Α/Α Είδος Προϋπολογισμός σε ευρώ
με ΦΠΑ 13%
Ποσότητες
σε κιλά - τεμάχια
1.
Λαχανικά – Φρούτα
α. Νωπά
β. Κατεψυγμένα
900,00
180,00
711 κιλ. – 49 τεμ.
68 κιλά
2. Κρέατα 2.520,00 432 κιλά
3. Ψάρια 900,00 144 κιλά
4. Είδη παντοπωλείου 2.970,00 1.989 τεμ.
5. Είδη αρτοποιείου 900,00 14 κιλ. – 990 τεμ.
6. Είδη γαλακτοκομικών 630,00 81 κιλ. – 252 τεμ.
ΣΥΝΟΛΟ 9.000,00 1.450 κιλ. – 3.280 τεμ.
Γ. Για τη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης
Α/Α Είδος Προϋπολογισμός σε ευρώ
με ΦΠΑ 13%
Ποσότητες
σε κιλά - τεμάχια
1.
Λαχανικά – Φρούτα
α. Νωπά
β. Κατεψυγμένα
1.200,00
240,00
987 κιλ. - 64 τεμ.
91 κιλά
2. Κρέατα 3.360,00 576 κιλά
3. Ψάρια 1.200,00 192 κιλά
4. Είδη παντοπωλείου 3.960,00 2.652 τεμ.
5. Είδη αρτοποιείου 1.200,00 20 κιλ. - 1.320 τεμ.
6. Είδη γαλακτοκομικών 840,00 108 κιλ. - 336 τεμ.
ΣΥΝΟΛΟ 12.000,00 1.974 κιλ. - 4.372 τεμ.
Δ. Για τη Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου
Α/Α Είδος Προϋπολογισμός σε ευρώ
με ΦΠΑ 13%
Ποσότητες
σε κιλά - τεμάχια
1.
Λαχανικά – Φρούτα
α. Νωπά
β. Κατεψυγμένα
900,00
180,00
711 κιλ. – 49 τεμ.
68 κιλά
2. Κρέατα 2.520,00 432 κιλά
3. Ψάρια 900,00 144 κιλά
4. Είδη παντοπωλείου 2.970,00 1.989 τεμ.
5. Είδη αρτοποιείου 900,00 14 κιλ. – 990 τεμ.
6. Είδη γαλακτοκομικών 630,00 81 κιλ. – 252 τεμ.
ΣΥΝΟΛΟ 9.000,00 1.450 κιλ. – 3.280 τεμ.
Το Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου, διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές για μέρος των απαιτούμενων τροφίμων ανά είδος ή ανά Δημοτική Ενότητα.
ΑΡΘΡΟ 3
Χρόνος και τόπος διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου, που βρίσκεται στο Ιστορικό Οικοτροφείο – Γυμνάσιο στο Τσοτύλι την Παρασκευή 04/01/2013.
2. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ. και ώρα λήξης η 11:00π.μ.
3. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού θα επαναληφτεί η δημοπρασία σε διάστημα επτά
ημερών, δηλαδή στις 11/01/2013, ημέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα.
ΑΡΘΡΟ 4
Επιτροπή Διαγωνισμού – Πληροφορίες
ΑΔΑ: Β4Μ1Ω97-ΑΨΓ
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού αποτελείται από τις παρακάτω
υπαλλήλους:
1) Νίτσιου Αναστασία, μέλος
2) Τόσκα Μαρία, μέλος
3) Σακελλάρη Αικατερίνη, μέλος
ΑΡΘΡΟ 5
Λήψη πληροφοριών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τη διακήρυξη κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Δημοτικό Κατάστημα στο Τσοτύλι, Ιστορικό
Οικοτροφείο – Γυμνάσιο, στο Τσοτύλι (τηλέφωνα 2468350128 και 2468350123).
ΑΡΘΡΟ 6
Δεκτοί στον Διαγωνισμό
1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές.
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.
γ. Συνεταιρισμοί.
δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
2. Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν με στοιχεία:
α. Τη φερεγγυότητά τους.
β. Την επαγγελματική τους αξιοπιστία.
γ. Τη χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση.
δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες.
ΑΡΘΡΟ 7
Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα
που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια προϊόντων,
γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο
επιμελητήριο. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι
πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους
ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι
αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της
προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης.
Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν
με ποινή αποκλεισμού:
1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26
της με αριθμό 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να
προκύπτει ότι:

-Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση.
-Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημέρα του
διαγωνισμού.
ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ)
και (δ) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι.
στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για
το συγκεκριμένο επάγγελμα.
2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της
αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή
Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,
από το οποίο να προκύπτει ότι:
-Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση.
-Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων, με διαφοροποίηση όσον αφορά
το απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου
έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει
από το καταστατικό της εταιρίας.
4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να
προκύπτει ότι:
-Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
-Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη

ανάλογη διαδικασία.
5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που
αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς
αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή
εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των παραγωγικών αστικών συνεταιρισμών στις
εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό
μπορεί να προσκομισθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού.
γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν
και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που
καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο
Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η
φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική
γενικότερα κατάσταση των συμμετασχόντων, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή
αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα:
α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην
προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση
αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.
β. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος
νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.
γ. Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς
του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ότι δεν έχει
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας.
Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά
θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να
ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά.
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό ότι οι προσφορές
κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του
Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες
Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται
από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν
βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του
εκπροσωπούμενου.
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στον ίδιο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1)
εταιρείες.
ΑΡΘΡΟ 8
Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών
1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης
Διαγωνισμών στις 04/11/2013 ημέρα Παρασκευή από ώρα 10:00π.μ. μέχρι και 11:00π.μ.

2. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.
3. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή
Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται
από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με
την προαναφερόμενη διαδικασία.
4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 9
Προσφορές
Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:
1. Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση
τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε
εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου.
2. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης επί τοις (%) στη
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.
3. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφορές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται
λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν
από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον
οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των τροφίμων ή τις
τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο
προσφέρων τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 10
Ισχύς Προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τεσσάρων (4) μηνών, θα απορρίπτεται
ως απαράδεκτη. Το Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού
του Δήμου Βοΐου μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει
παράταση ισχύος των προσφορών.
Αν το Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου
Βοΐου κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο
μειοδότης δεν μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 11
Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική
γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα
ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος.
ΑΡΘΡΟ 12
Φάκελος προσφοράς

1. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά
σφραγισμένο.
2. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή
αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.
3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ΄ αυτόν θα
αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο πλήρης τίτλος του Νομικού Προσώπου που διενεργεί την προμήθεια.
γ) Ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:
α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η
εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με
την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα
προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (12.3) της
παρούσας διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του
διαγωνιζόμενου για το κάθε είδους τροφίμου σε ποσοστό έκπτωσης, ανάλογα με το είδος
τροφίμου, σύμφωνα τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της παρούσας. Στις
τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την
παράδοση του προϊόντος στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα
διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα
συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από
τον προσφέροντα. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού παραλαμβάνει και
αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις,
μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄ αυτή
διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης
των προσφορών.
6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης.
7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 13
Αποσφράγιση & Αξιολόγηση προσφορών, ανακοίνωση τιμών
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται
δημόσια και αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού
οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο
κυρίως φάκελος, μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο και ο φάκελος της οικονομικής
προσφοράς. Οι φάκελοι με τις οικονομικές προσφορές, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν

αποδεκτές, στην Επιτροπή για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που
ορίζει σχετική πρόσκληση και ακολουθεί ανακοίνωση των τιμών.
Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών, όσες από αυτές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται και
γνωστοποιείται στους ενδιαφερομένους, έγκαιρα εγγράφως, ο λόγος της απόρριψης της
προσφοράς.
Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει
στην καταχώρηση αυτών σε πρακτικό.
ΑΡΘΡΟ 14
Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της
συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου, μέσα στο μισό του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών .
2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή
σ΄ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το
αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου, κατά τη διάρκεια του
διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του
αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή
του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει την
ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στο Διοικητικό Συμβούλιο που αποφαίνεται
τελικά.
3. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν τη
συνέχιση του διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπή
Αξιολόγησης.
4. Το Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου
Βοϊου, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η
γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με
τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή με κάθε άλλο
πρόσφορο και νόμιμο τρόπο.
5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν
λαμβάνονται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 15
Ανακοίνωση Κατακύρωσης
Στον προμηθευτή (ή προμηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της
απόφασης τελικής έγκρισης.
Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης,
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης,
ποσού ίσου με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Ο προμηθευτής
ΑΔΑ: Β4Μ1Ω97-ΑΨΓ
μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Όμως στην περίπτωση αυτή, ο
χρόνος παράδοσης του κάθε προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που
ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία
αναγγελίας της σχετικής πίστωσης.
Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών
που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του κάθε είδους τροφίμου υπολογίζεται
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης.
ΑΡΘΡΟ 16
Σύμβαση
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική
σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα
στοιχεία της προμήθειας.
3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
Ο προμηθευτής, με την υπογραφή της σύμβασης, εγγυάται ότι τα προϊόντα με τα οποία θα
προμηθεύσει τις υπηρεσίες του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και
Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των
προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολο τους
αρίστης ποιότητας.
Το Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου
Βοΐου διατηρεί όλα τα δικαιώματα τα οποία θα ασκήσει όταν και αν διαπιστώσει ότι
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 17
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό .
Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% με το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.
Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης
και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στους υπόλοιπους
συμμετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης
της κατακύρωσης του διαγωνισμού.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α..

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των τροφίμων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων
από τους δύο συμβαλλόμενους.
ΑΡΘΡΟ 18
Παραλαβή των τροφίμων
1. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και η συγκρότηση
της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ.
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
2. Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και η έκδοση των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση
χρόνο.
ΑΡΘΡΟ 19
Χρόνος παράδοσης
1. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή
προμήθειας σε χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών, να εφοδιάσει την κάθε υπηρεσία του
Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου
με την παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίμων.
2. Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται περιοδικά και σε τακτά χρονικά
διαστήματα στις υπηρεσίες του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και
Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου και ανάλογα με τις ανάγκες τους και ο προμηθευτής
θα είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί την ημέρα που θα υποδεικνύεται από την υπηρεσία.
3. Η οποιαδήποτε συσκευασία των τροφίμων θα πρέπει απαραίτητα να πληροί τις
προδιαγραφές της
ισχύουσας νομοθεσίας περί συσκευασίας των τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 20
Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται ανά μήνα , αφού αφαιρεθούν οι οριζόμενες
νόμιμες κρατήσεις και υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής που αφορούν το προς πληρωμή τιμολόγιο. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής
ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης,
Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου.
ΑΡΘΡΟ 21
Περίληψη της προκήρυξης αυτής θα δημοσιευτεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη
διεξαγωγή του διαγωνισμού, όπως ορίζει ο νόμος.
Γενικά:
Το Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου
Βοΐου κρίνων βάσει των συμφερόντων του διατηρεί το δικαίωμα της ενεργοποίησης του
παρόντος διαγωνισμού.
Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών
μέχρι τη διεξαγωγή νέου διαγωνισμού και την υπογραφή νέας σύμβασης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ –ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης νηπίων
των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Βοΐου και στις ανάγκες των κυλικείων των ΚΑΠΗ.
Τα ζητούμενα είδη έχουν χωρισθεί σε έξι (6) ομάδες ως εξής:
1. ΟΜΑΔΑ Α΄ ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΦΡΟΥΤΑ
2. ΟΜΑΔΑ Β΄ ΚΡΕΑΤΑ - ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
3. ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΨΑΡΙΑ
4. ΟΜΑΔΑ Δ΄ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ
5. ΟΜΑΔΑ Ε΄ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να προσφέρουν είτε όλα τα είδη, είτε ορισμένες ομάδες
αυτών.
ΟΜΑΔΑ Α΄ ΛΑΧΑΝΙΚΑ – ΦΡΟΥΤΑ
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ
α. ΝΩΠΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Αα.01 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΑ 300
Αα.02 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ TEM 100
Αα.03 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΑ 120
Αα.04 ΛΑΧΑΝΑ ΚΙΛΑ 180
Αα.05 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΙΛΑ 180
Αα.06 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΕΜ 50
Αα.07 ΜΑΙΔΑΝΟΣ ΤΕΜ 70
Αα.08 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜ 50
Αα.09 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΑ 50
Αα.10 ΜΗΛΑ ΚΙΛΑ 350
Αα.11 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΑ 650
Αα.12 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΙΛΑ 200
Αα.13 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΑ 250
Αα.14 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΙΛΑ 200
Αα.15 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΑ 180
Αα.16 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΑ 100
Αα.17 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΚΙΛΑ 30
Αα.18 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΑ 80
Αα.19 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΑ 80
Αα.20 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 50
Αα.21 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΑ 900
Αα.22 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΑ 50
Αα.23 ΣΚΟΡΔΑ ΚΙΛΑ 2
Σύνολο 4.222
β. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Αβ.01 ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ μέχρι 2,5 kgr ΚΙΛΑ 100
Αβ.02 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ μέχρι 2,5 kgr ΚΙΛΑ 100
Αβ.03 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ μέχρι 2,5 kgr ΚΙΛΑ 100
Αβ.04 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ μέχρι 2,5 kgr ΚΙΛΑ 80
Σύνολο 380
Νωπά
Τα φρούτα και τα λαχανικά θα είναι Α΄ ποιότητας ή έξτρα, σύμφωνα με τον αγορανομικό
χαρακτηρισμό.
Τα χορηγούμενα λαχανικά και φρούτα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους Κοινοτικούς
Κανονισμούς και τις ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας.
Θα απορρίπτονται τα άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα για οποιοδήποτε λόγο, κρίνονται από την
επιτροπή ως ακατάλληλα ή χαρακτηρίζονται Β΄ ποιότητας και δεν ανταποκρίνονται στην τιμή της
αγοράς τους.

Κατεψυγμένα
Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά να είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής και προέλευσης, Α΄ ποιότητας, καθαρισμένα, απαλλαγμένα ινών, βραστερά. Να διατίθενται σε
συσκευασία μέχρι 2,5 κιλά όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία κατάψυξης και λήξης. Να έχουν ζωηρό, φυσιολογικό χρώμα, να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών, αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων κατώτερης ποιότητας της Α΄
ΟΜΑΔΑ Β΄ ΚΡΕΑΤΑ - ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
ΜΟΝΑΔΑ
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Β.01 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΙΛΑ 1.400
Β.02 KIMAΣ ΚΙΛΑ 500
Β.03 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΛΑ 500
Σύνολο 2.400
. Το κρέας να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα και να έχει
υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του Κτηνιατρικού-
Υγειονομικού ελέγχου.
. Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση.
. Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του στον φορέα, δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοίωση του χρώματος της οσμής και της σύστασης
. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει κρέας, ποσότητα και ποιότητα σύμφωνα με την παραγγελία του φορέα. Να δηλώνει τις ποσότητες κρέατος κατά κατηγορία και ποιότητα, τόσο στο δελτίο αποστολής όσο και στο αντίστοιχο τιμολόγιο.
. Η μεταφορά του κρέατος προς τον φορέα, θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά
μέσα, εφοδιασμένα με σχετική άδεια της Κτηνιατρικής υπηρεσίας. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις. Επίσης θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
Το κρέας θα είναι από ποντίκι ή σπάλα χωρίς κόκαλο και ο κιμάς θα είναι από σπάλα.
Το χοιρινό και ο κιμάς θα είναι από νωπό μπούτι πρώτης ποιότητας, εγχώριο (με μπλε σφραγίδα) χωρίς αρρώστιες, από εγκεκριμένα σφαγεία.
Τα κοτόπουλα θα είναι εγχώριας παραγωγής, νωπά, καλά ανεπτυγμένα, χωρίς κεφάλι και άκρα, τύπου 65% (χωρίς εντόσθια), καθαρισμένα καλά και με βάρος ενός και μισού κιλού περίπου,προσφάτου
σφαγής (θα αναγράφεται ημερομηνία σφαγής και ημερομηνία λήξης) και με ένδειξη προέλευσης.
Επί των παραπάνω κρεάτων κατά την παράδοση θα φέρεται υποχρεωτικά η σφραγίδα προέλευσης καθώς και οι προβλεπόμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδείξεις.
Επίσης τα κρέατα και τα πουλερικά θα πρέπει:
• Να έχουν σφαγεί κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας ή ατυχήματος.
• Να έχουν υποστεί πλήρη αφαίμαξη και τέλειο ξεπουπούλιασμα.
• Να είναι αρίστης υγιεινής καταστάσεως και απαλλαγμένα αλλοιώσεων, κακώσεων και εκδορών.
• Να μην αναδύουν φαινόμενα σήψεως, να είναι καλά συντηρημένα και απαλλαγμένα υγρασίας.
Όλα τα ως άνω κρέατα και πουλερικά θα πρέπει να προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση πριν τη σφαγή και τα οποία μετά την επιθεώρηση αυτή, κρίθηκαν κατάλληλα προς σφαγή.
Τα παραδιδόμενα νωπά κρέατα και πουλερικά θα προέρχονται από εγκεκριμένα σφαγεία.
Ο τεμαχισμός του νωπού κρέατος πρέπει να γίνεται απαραίτητα από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις (σφραγίδα, αριθμός εγκατάστασης τεμαχισμού).
Η όλη εγκατάσταση πρέπει να λειτουργεί κάτω από συνθήκες που απαιτεί η εφαρμογή συστήματος HACCP.

Τα κρέατα και πουλερικά θα πρέπει να μεταφέρονται με αυτοκίνητα-ψυγεία αυτοδύναμου ψύξεως εφοδιασμένα με ειδική άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και αναθεωρείται περιοδικά, και θα παραδίδονται από τον προμηθευτή στους παιδικούς σταθμούς.
ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΨΑΡΙΑ
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Γ.01 ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΙΛΑ 800
Σύνολο 800
Κατεψυγμένα
Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα ψάρια να είναι Α΄ ποιότητας απαλλαγμένα εντοσθίων και αυγών,
κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF) και να είναι συσκευασμένα σε Α και Β συσκευασία ( κάλυψη με
πλαστικό φύλλο Α μέσα σε χαρτοκιβώτιο Β) με τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά ( ονομασία, ημερομηνία παραγωγής, ημ. λήξης, χώρα προέλευσης και αρ. έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση
τεμαχισμού και επεξεργασίας). Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης στους -18ο Κελσίου
Τα ψάρια θα είναι τυποποιημένα κατά ίδια μεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού θα είναι ανάλογο με το είδος του και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Τα χορηγούμενα είδη θα έχουν καθαρό βάρος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα προϊόντα θα προέρχονται από εγκεκριμένες ψυκτικές εγκαταστάσεις (κωδικός έγκρισης ή καταχώρησης από την οικεία Δ/νση Κτηνιατρικής με τήρηση συστήματος Διαχείρισης της
ασφάλειας των τροφίμων)
ΟΜΑΔΑ Δ΄ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
α. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Δα.01 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 2.500
Δα.02 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ & ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 100
Δα.03 ΖΑΧΑΡΗ 1 kgr ΤΕΜΑΧΙΟ 100
Δα.04 ΜΕΛΙ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΟΜΕΛΟ μέχρι 1 kgr ΤΕΜΑΧΙΟ 100
Δα.05 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 370 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 100
Δα.06 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 100
Δα.07 ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΚΣ 500 γρ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 500
Δα.08 ΑΥΓΑ 55-63 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 400
Δα.09 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΙ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 100
Δα.10 ΡΥΖΙ μπονέτ 1 kgr ΤΕΜΑΧΙΟ 120
Δα.11 ΡΥΖΙ καρολίνα 1 kgr ΤΕΜΑΧΙΟ 120
Δα.12 ΖΥΜΑΡΙΚΑ-ΠΑΣΤΕΣ (ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ, ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ) 500 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 180
Δα.13 ΖΥΜΑΡΙΚΑ - ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 180
Δα.14 ΦΑΚΕΣ 1 kgr ΤΕΜΑΧΙΟ 180
Δα.15 ΦΑΣΟΛΙΑ 1 kgr ΤΕΜΑΧΙΟ 180
Δα.16 ΑΛΑΤΙ 1 kgr ΤΕΜΑΧΙΟ 50
Δα.17 ΞΥΔΙ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 40
Δα.18 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΙΡΑΝΤΑ 250 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 350
Δα.19 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙΜΠΕΡ 225 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 350
Δα.20 ΡΙΓΑΝΗ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 100 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 50
Δα.21 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 100 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 50
Δα.22 ΔΥΟΣΜΟΣ ΤΡΙΜΜΕΝΟΣ 100 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 50
Δα.23 ΚΥΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 100 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 50
Δα.24 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 180 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 150
Δα.25 ΑΛΕΥΡΙ 1 kgr ΤΕΜΑΧΙΟ 800
Δα.26 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 150
Δα.27 ΚΑΦΕΣ nescafe 500 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 100
Δα.28 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 500 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 250
Δα.29 ΤΣΑΙ – ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 150
ΑΔΑ: Β4Μ1Ω97-ΑΨΓ
Δα.30 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 330ml ΤΕΜΑΧΙΟ 1.000
Δα.31 ΝΕΡΑ 0,5 lit ΤΕΜΑΧΙΟ 1.500
Δα.32 ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 1 lit ΤΕΜΑΧΙΟ 800
Σύνολο 10.850
β. ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Δβ.01 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 5 lit ΤΕΜΑΧΙΟ 200
Σύνολο 200
‘Όλα τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις
ισχύουσες υγειονομικές, αγορανομικές διατάξεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα είναι πρώτης ποιότητας συσκευασμένα σε άθικτα – καθαρά μέσα με όλες τις απαραίτητες
ενδείξεις και τη σύσταση τους στην ελληνική.
Όσπρια –Ρύζι τελευταίας εσοδείας Α΄ ποιότητας (φασόλια, φακές, ρύζι), ευρείας κυκλοφορίας, σε
συσκευασία του ενός κιλού. Να αναγράφεται η ποιότητα και ημερομηνία ανάλωσης και να
πληρούν τους όρους που προβλέπει ο κώδικας τροφίμων.
Ζάχαρη ψιλή (λευκού χρώματος) η καλύτερη ποιότητα όπως προβλέπει ο κώδικας τροφίμων,
συσκευασία του ενός κιλού.
Μέλι επώνυμο Α΄ ποιότητας. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε συσκευασία του ενός κιλού.
Φυτική μαργαρίνη τύπου soft των 500 γρ. ανάλατη σε πλαστική συσκευασία ή πακέτο , νωπή , να
διατίθεται υπό ψύξη και να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων Ποτών και Αντικειμένων
κοινής χρήσεως και τις υγειονομικές διατάξεις και να μην παρουσιάζει καμία αλλοίωση.
Ζυμαρικά (ζυμαρικά νοούνται προϊόντα παρασκευαζόμενα από σιμιγδάλι πλούσια σε γλουτένη και
νερό χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση και σε υγιεινές συνθήκες). Δεν πρέπει να εμφανίζουν συμπτώματα διάβρωσης από έντομα, ενώ οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεμπτοι, χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών
πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. πρέπει να διατίθενται πάντα σε συσκευασία στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να είναι σύμφωνο με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις.
Μαρμελάδα σε γυάλινη ή πλαστική συσκευασία , 370 ή 500 γραμ. σε φρούτο επιλογής της
Υπηρεσίας.
Δημητριακά σε συσκευασία 500 γραμ. με βάση τα σιτηρά.
Αυγά: Τα αυγά θα πρέπει να είναι ωοσκοπημένα Α΄ κατηγορίας με τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κείμενων διατάξεων και να έχουν μεσαίο βάρος 53-63 γρ. Τα αυγά θα είναι συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο ή το κέντρο συσκευασίας, με τις παρακάτω προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ενδείξεις:
. όνομα και διεύθυνση του ωοσκοπικού κέντρου ή της εταιρείας που μεριμνά την συσκευασία
. διακριτικός αριθμός ωοσκοπικού κέντρου
. κατηγορία αυγού Α΄
. κατηγορία βάρους
. αριθμός αυγών
. ημερομηνία ελάχιστης δραστηριότητας
Συσκευασμένα σε 6άδες σε πλαστική ή χάρτινη θήκη
Οι εγκαταστάσεις των μονάδων πρέπει να έχουν κωδικό αριθμό έγκρισης.
Χυμοί φρούτων σε συσκευασία τετραπάκ, από διάφορες γεύσεις φρούτων από υγιή και ώριμα φρούτα, ενός ή πολλών ειδών με μηχανικές μεθόδους λήψης και να έχουν το χρώμα, το άρωμα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυμών των φρούτων από τα οποία προέρχεται σε συσκευασίες 1 λίτρου.
Τοματοχυμός , χυμός που έχει υποστεί ελαφρά συμπύκνωση σύμφωνα με το άρθρο 124 του ΚΤΠ
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις ,σε συσκευασία τετραπάκ 500 γραμ Αλεύρι προϊόν άλεσης σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία. Σε χάρτινη συσκευασία 1 κιλού

Αλάτι λευκό, με υδατικό διάλυμα ελαφράς θολερότητας σύμφωνα με το άρθρο 38 του ΚΤΠ Αρτύματα συσκευασμένα σε σακουλάκια αεροστεγή διάφορα είδη (κανέλα, μοσχοκάρυδο, πιπέρι, κανέλλα κλπ) να πληρούν τους όρους των άρθρων 42 και 43 του ΚΤΠ Κορν φλάουρ κλπ συσκευασμένα σε φακελάκια, σε χάρτινη συσκευασία, να πληρούν τους όρους άρθρου 11 του ΚΤΠ
Ελαιόλαδο: Το χορηγούμενο είδος πρέπει να είναι «ελαιόλαδο εξαιρετικό (extra) παρθένο», με χρώμα κυμαινόμενο από κίτρινο μέχρι πρασινοκίτρινο, με οργανοληπτικές ιδιότητες άμεμπτες και θα πρέπει να προέρχεται από τυποποιητήρια – συσκευαστήρια που λειτουργούν νόμιμα.
Το ελαιόλαδο να έχει οξύτητα 0 – 1 βαθμών, να είναι συσκευασμένο σε λευκοσιδηρό δοχείο 5 λίτρων και να πληρεί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις, να φέρει δε οπωσδήποτε ημερομηνία παραγωγής και ανάλωσης.
ΟΜΑΔΑ Ε΄ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
E.01 ΑΡΤΟΣ 350ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 3.500
E.02 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΣΗΣΑΜΕΝΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 2.000
Ε.03 ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ - ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΑΣ ΚΙΛΑ 80
Σύνολο 5.580
Ψωμί το οποίο να παρασκευάζεται από ισόποση ανάμειξη αλεύρων κατηγορίας Μ από σκληρό σιτάρι και αλεύρων Τ.70% από μαλακό σιτάρι και να διατίθεται σε βάρος 350 γραμ ανάλογα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Ο υπό παράδοση άρτος πρέπει να είναι καλά παρασκευασμένος από αλεύρι τύπου 70%, να είναι καλά ψημένος, η διόγκωσή του να είναι ομοιογενής, να είναι εύγεστος και απαλλαγμένος από κάθε δυσάρεστη οσμή. Θα παραδίδονται τα προϊόντα συσκευασμένα σε χαρτοσακούλες από καθαρή χαρτομάζα, στις οποίες θα τοποθετούνται όταν αποκτήσουν θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Ο άρτος πρέπει να παρουσιάζει τους τυπικούς οργανοληπτικούς χαρακτήρες σύμφωνα με το Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Το ψωμί του τοστ θα είναι σε πακέτα του ενός κιλού με ένδειξη
ημερομηνίας παραγωγής και ανάλωσης. Το ψωμί θα παραδίδεται καθημερινά έως τις 8:30 π.μ από τον ανάδοχο στο ΝΠΔΔ συσκευασμένο σε χάρτινες σακούλες το κάθε τεμάχιο.
Αρτοσκευάσματα : Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται όσα είδη παρασκευάζονται από αρτοποιεία
εκτός του άρτου δηλαδή κουλούρι σουσαμένιο, και βουτήματα – κουλούρια κανέλλας. Θα είναι
παρασκευασμένα από αγνά υλικά, εύγεστα, απαλλαγμένα από κάθε δυσάρεστη οσμή και
πρόσφατης παραγωγής του ίδιου του προμηθευτή. Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με όλους τους
κανόνες υγιεινής και με καθαρά μεταφορικά μέσα. Τα είδη πρέπει να είναι παραγωγής του ίδιου
του προμηθευτή
ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ
ΜΟΝΑΔΑ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΤ.01 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΚΙΛΑ 250
ΣΤ.02 TYΡΙ ημίσκληρο ΚΙΛΑ 200
ΣΤ.03 ΓΙΑΟΥΡΤΙ πλήρες 200 γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 500
ΣΤ.04 ΓΑΛΑ 1lit πλήρες ΤΕΜΑΧΙΑ 900
Σύνολο 1.850
Τυριά , τα τυριά θα πρέπει να παρουσιάζουν κατά τη μικροβιολογική εξέταση ευρήματα όπως αυτά ορίζονται από την εκάστοτε νομοθεσία Τα είδη γαλακτοκομίας πρέπει να έχουν ήπια γεύση, να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να φέρουν δε οπωσδήποτε ημερομηνία παραγωγής. Τα τυροκομεία πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 56/95, να φέρουν αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.). Τα χορηγούμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις. Τα χορηγούμενα είδη θα φέρουν τις απαραίτητες ενδείξεις όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 11,

83 του Κ.Τ.Π. ήτοι τύπος, κατηγορία τυριού, είδος γάλακτος από το οποίο παρασκευάστηκε, ελάχιστο ποσοστό λίπους (υπολογισμένο σε ξερή ουσία), μέγιστο ποσοστό υγρασίας, ημερομηνία παραγωγής και ελάχιστης διατηρησιμότητας, κωδικό μονάδος παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γάλα , πρέπει να είναι παστεριωμένο και να πληρεί τους όρους του άρθρου 80 του Κώδικα ποτών και τροφίμων, να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις, να είναι εύγεστο και απαλλαγμένο από κάθε δυσάρεστη μυρωδιά.
Γιαούρτι (πλήρες, με λιπαρά 10 % σε συσκευασία των 200 γραμ.) Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις. Ειδικότερα το προσφερόμενο γιαούρτι θα πρέπει να είναι συμπαγές, όχι πορώδες και η επιφάνεια της μάζας του να μην εμφανίζει συσσώρευση υγρασίας κάτω από το
κάλυμμα. Η οσμή-γεύση της θα είναι αρωματική, ευχάριστη και ελαφρά όξινη, το δε χρώμα λευκό όπως του γάλακτος.. Γενικά τα είδη γαλακτοκομίας και τυροκομίας να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις
Γενικότερα για όλες τις κατηγορίες τροφίμων:
Όλα τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών
και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές Διατάξεις
Όσα είδη δεν πληρούν τις πιο πάνω τεχνικές προδιαγραφές επιστρέφονται και αντικαθίστανται από
τον προμηθευτή σύμφωνα με τους όρους της συγγραφής υποχρεώσεων.
 
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια τροφίμων για το οικονομικό έτος 2013 και μέχρι τη
διενέργεια νέου διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 € με ΦΠΑ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1.
ΟΜΑΔΑ Α. ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΦΡΟΥΤΑ (νωπά - κατεψ.) 6.000,00 4.332 κιλά & 270 τεμάχια
2.
ΟΜΑΔΑ Β. ΚΡΕΑΤΑ ΝΩΠΑ 14.000,00 2.400 κιλά
3. ΟΜΑΔΑ Γ. ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 5.000,00 800 κιλά
4. ΟΜΑΔΑ Δ. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 18.000,00 11.050 τεμάχια
5. ΟΜΑΔΑ Ε. ΑΡΤΟΣ & ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 3.500,00 80 κιλά & 5.500 τεμάχια
6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 3.500,00 450 κιλά & 1.400 τεμάχια
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 50.000,00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ