Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Ρύθμιση για τα κτηνοτροφικά δάνεια


Έναν επιπλέον χρόνο κερδίζουν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι στην αποπληρωμή των δανείων τους, με την απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης και δημοσιεύει μόνο η εφημερίδα Agrenda το Σάββατο 28 Απριλίου.
Σύμφωνα με την απόφαση, η συνολική διάρκεια του δανείου από εξαετής γίνεται επταετής, δίνοντας τη δυνατότητα στους κτηνοτρόφους να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε περισσότερες αλλά μικρότερες δόσεις.

Η τροποποιητική απόφαση ορίζει ως ημερομηνία για την πρώτη καταβλητέα δόση την 31.12.2012 και τελευταία την 31.12.2017.
Περιθώριο μέχρι τις 29 Ιουνίου 2012 έχουν αιγοπροβατοτρόφοι, βοοτρόφοι, χοιροτρόφοι και πτηνοτρόφοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, προκειμένου να υπαχθούν στη σχετική ρύθμιση. Στην προηγούμενη απόφαση με αριθ. 2/3203/0025/28.3.2011 (ΦΕΚ Β’ 820), η πρώτη καταβλητέα δόση του δανείου ξεκινούσε στις 31.12.2011 και η τελευταία στις 31.12.2016. Η νέα τροποποιητική απόφαση ορίζει ως ημερομηνία για την πρώτη καταβλητέα δόση την 31.12.2012 και τελευταία την 31.12.2017. Επίσης, όσοι έχουν υπαχθεί στις διατάξεις της αριθ. 2/73821/0025/14.12.2007 Υπουργικής Απόφασης μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις της νέας τροποιητικής ΚΥΑ, ρυθμίζοντας τις με ημερομηνία 31.12.2001 εγγυημένες.  Βέβαια, για να προχωρήσει η ρύθμιση των δανείων τους, η κτηνοτρόφοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι τις 29.6.2012, σύμφωνα με την ΚΥΑ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της προηγούμενης απόφασης (2/3203/0025/28.3.2011), που σημαίνει ότι το επιτόκιο της ρύθμισης ορίζεται στην αριθ. 59846/Β. 2461/28.12.2010 υπουργική απόφαση και το μη επιδοτούμενο μέρος των τόκων βαρύνει αποκλειστικά τις επιχειρήσεις και δεν καλύπτεται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης, όπως αναφέρεται «λόγω της παρεχόμενη εγγύησης του Δημοσίου, σε ποσοστό 80%, καταβάλλεται ετησίως, από έκαστο δανειολήπτη, και μέχρι τη λήξη του δανείου, προμήθεια ασφαλείας σε ποσοστό 2% επί του ανεξόφλητου, κάθε φορά, υπολοίπου του δανείου». 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 29.6.2012. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να αποστείλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους−Δ25 συγκεντρωτικές καταστάσεις δανειοληπτών που αιτήθηκαν την υπαγωγή τους στις διατάξεις της παρούσας, προκειμένου να παρασχεθεί η τελική έγκριση από την Δ25 − ΓΛ.Κ. Τμήμα Δ΄. 

Απαιτούνται τα εξής στοιχεία: Κωδικός Τράπεζας, Αριθμός λογαριασμού, Υποκατάστημα, Επώνυμο και όνομα δανειολήπτη, Α.Φ.Μ δανειολήπτη, Δ.Ο.Υ. Κωδικός και όνομα, Αρχική Υ.Α., Ημερομηνία αρχικής Υ.Α., Τροποποιητική Υ.Α., Ημερομηνία τροποποιητικής Υ.Α., Αριθμός και ημερομηνία σύμβασης, Εγκριθέν κεφάλαιο δανείου, Ημερομηνία ρύθμισης οφειλών, Ποσό ρυθμιζόμενων οφειλών, Ποσοστό εγγυημένου δανείου, Διάρκεια δανείου, Συνολικός αριθμός δόσεων, Τυχόν Ενυπόθηκη διασφάλιση, Ύψος ενυπόθηκης διασφάλισης και Λοιπές ασφάλειες. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ