Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

ΕΠΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (2/ΜΗΝΑ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ

                     
       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 Πλήρωσης επτά ( 07 ) θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών της πολιτικής προστασίας, του Δήμου Βοΐου, που εδρεύει στη Σιάτιστα του Ν. Κοζάνης 
           
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν. 2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 5 του Ν.3146/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 125/23-5-2003), σύμφωνα με τις οποίες στις εξαιρέσεις της 33/2006 ΠΥΣ, (άρθρο 4 παρ. 1 εδαφ. ιθ) υπάγεται και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών της πολιτικής προστασίας . 3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αυτές ισχύουν σήμερα. 4. Την αριθμ. 350/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου, με την οποία εγκρίνεται η άμεση πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού. 5. Την υπ΄αριθ. 68232/6223/21-11-2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης της υπ΄ αριθ. 350/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου. 
Ανακοινώνει 
 Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά ( 07 ) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών της πολιτικής προστασίας για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ      ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ   ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
  • Καθαριότητας Εργάτες-Εργάτριες Γεν. Καθηκόντων 5 - ΥΕ16 (ουδέν ) 2 μήνες 
  • Χειριστές Μηχανημάτων 2  - α) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων β) Άδεια οδήγησης Γ΄Κατηγορίας 2 μήνες 11.- ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ-28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Άδεια Μηχανοδηγού- Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων, και άδεια οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 1. - Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2. - Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 3. - Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά : 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
2.- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 3.- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη). 
4.-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα. 
5.- Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Δήλωσης Εφορίας 6.- Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας Ι.Κ.Α. 
7.- Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) 8.-Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης (ΙΒΑΝ)

 Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μέχρι της 19-02-2015 ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία του Δήμου Βοΐου (Δ/νση : 50 100- Νεάπολη Κοζάνης , τηλ : 24683/50209-50203) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Τσάμης Αθανάσιος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ