Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Αναστολή λειτουργίας και της Δ.Ο.Υ. Νεάπολης Βοΐου από 1 Οκτώβρη 2012

Δ.Ο.Υ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΪΟΥ
Αναστέλλεται, από την 1η Οκτωβρίου 2012,  η λειτουργία των Δ.Ο.Υ. που αναφέρονται στην παρακάτω απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Στουρνάρα, μεταξύ αυτών και της Νεάπολης Βοΐου, καθώς και της Πτολεμαΐδας.
Στο νομό Κοζάνης θα λειτουργεί η Δ.Ο.Υ Κοζάνης (Κοζάνης – Σερβίων - Νεάπολης Βοΐου – Πτολεμαΐδας - Σιάτιστας).  
Άμεση η Διαμαρτυρία του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΟΪΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ:  

                                     Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α

Ο Σύλλογος Λογιστών Βοΐου εκφράζει την αγανάκτηση των μελών του Λογιστών – Φοροτεχνικών για το κλείσιμο της Δ.Ο.Υ. Νεάπολης ως συνέχεια στο κλείσιμο της Δ.Ο.Υ. Σιάτιστας.
Η περιοχή του Βοΐου που σήμερα ταυτίζεται με τον Δήμο Βοΐου εγκαταλείπεται από το κράτος έξι και πλέον δεκαετίες αφότου εγκαταστάθηκαν οι υπηρεσίες του, σε πόλεις και κωμοπόλεις της περιοχής.
Οι επιχειρηματίες που επιμένουν να ζουν και να εργάζονται εδώ, μαζί με τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που έμειναν αισθάνονται κατάφωρα την αδικία, την εγκατάλειψη και την αδιαφορία από το κράτος των Αθηνών.
Οι κυβερνήσεις της Αθήνας δεν γνωρίζουν καν πού είναι το Βόιο. Οι γραφειοκράτες των Υπουργείων εισηγούνται κλείσιμο υπηρεσιών οι οποίες είχαν και δικές τους ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αλλά και εξυπηρετούσαν δεκάδες χιλιάδες φορολογούμενους, τόσο μόνιμων κατοίκων του Βοΐου όσο και Ελλήνων του εξωτερικού που έχουν την περιουσία τους στην γενέθλια γη.

Ο Σύλλογος Λογιστών Βοΐου θα αγωνιστεί στο πλευρό του Δήμου αλλά και όλων εκείνων οι οποίοι θα προτάξουν την λογική απέναντι στον παραλογισμό, ώστε να λειτουργήσουν και πάλι οι Δ.Ο.Υ. Σιάτιστας και Νεάπολης.
Τα επιχειρήματά μας για τις αποστάσεις, για τις καιρικές συνθήκες, για το κόστος μετακινήσεων στην Κοζάνη, για την απουσία του βασικών υπηρεσιών του κράτους από τον Δήμο μας είναι επιχειρήματα που κάθε λογικός άνθρωπος θα κατανοήσει.
Τα επιχειρήματα των γραφειοκρατών της Αθήνας δεν μπορούμε να καταλάβουμε όση καλή θέληση και αν έχουμε.
Ζητούμε από τους εκπροσώπους των κατοίκων του Βοΐου  στην Βουλή να πείσουν την κυβέρνηση να πάρει πίσω την απόφαση για κλείσιμο των Δ.Ο.Υ. Σιάτιστας και Νεάπολης.
Ζητούμε από την Κυβέρνηση να εξετάσει και πάλι το ζήτημα με κριτήριο τόσο την σχέση κόστους οφέλους όσο και την σημασία που έχει η παρουσία κρατικών υπηρεσιών σε κάθε καλλικρατικό Δήμο.
Ελπίζουμε πως η κυβέρνηση δεν θα μας μετατρέψει σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας στερώντας από φορολογούμενους πολίτες τις υπηρεσίες τις οποίες εμείς πληρώνουμε και πρέπει να απολαμβάνουμε.
Επιφυλασσόμαστε να εξετάσουμε κάθε τρόπο νόμιμης αντίδρασης, μαζί με τους κατοίκους, τους φορείς και τους θεσμούς της περιοχής.


Η πρόεδρος 

Τσιώρα  ΑνδρομάχηΘέμα: «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. »

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α΄2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α΄265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» και της παρ. 12  του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (A’ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

β) του  εδ.  β΄ της παρ. 15 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011.

γ) της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.2469/1997 (Α΄38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών  και άλλες διατάξεις».

δ) της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.2873/2000 (Α΄285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις  και άλλες διατάξεις».

ε) Του Π.Δ. 185/2009 (Α 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

στ) Του Π.Δ. 551/1988 (Α΄259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Του Π.Δ. 16/1989 (Α’ 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών(Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε  με το « άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98 ) «Κωδικοποίηση  της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»

2.- Την επείγουσα ανάγκη αύξησης της αποτελεσματικότητας και της μείωσης του λειτουργικού κόστους της φορολογικής διοίκησης, καθώς και της εξοικονόμησης στελεχιακού δυναμικού.

3.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου 1.500.000 ευρώ, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, (ειδικών φορέων 23120 των Δ.Ο.Υ. και 23150 της Γ.Γ.Π.Σ. – ΚΑΕ  0829) η οποία ωστόσο θα αποσβεστεί μεσοπρόθεσμα από το όφελος που θα προκύψει από τη μείωση του κόστους λειτουργίας και τη βέλτιστη απόδοση των Υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της παρούσας Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. α) Αναστέλλουμε, από την 1η Οκτωβρίου 2012,  τη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. της στήλης Β’ του Πίνακα 1 και μεταφέρουμε την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους, στις Δ.Ο.Υ. της στήλης Γ’  αυτού,  ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΣΤΗΛΗ Α’
ΣΤΗΛΗ Β’
ΣΤΗΛΗ Γ’


ΝΟΜΟΣ
Δ.Ο.Υ. [τάξη]
των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία
Δ.Ο.Υ. ΥΠΟΔΟΧΗΣ [τάξη]
στις οποίες μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα 
 1.  


ΑΤΤΙΚΗΣ
(άρθρα 12, 28, 92 και 324 του ΠΔ551/1988) 
ΙΕ΄ Αθηνών  [Α]

Α΄(Α΄Β΄Γ΄) Αθηνών [Α]
 1.  
ΚΒ΄ Αθηνών [Α]
 1.  
ΙΘ΄ Αθηνών  [Α]
ΙΓ΄ Αθηνών   [Α]
 1.  
ΚΓ΄ Αθηνών  [Α]
 1.  
Ιλίου [Α]
Αγίων Αναργύρων [Α]
 1.  
Άνω Λιοσίων [Α]
 1.  
Χολαργού [Α]
Αγίας Παρασκευής [Α]
 1.  
Αργυρούπολης [Α]
Ηλιούπολης [Α]
 1.  
ΚΑ΄ Αθηνών [Α]
Ψυχικού [Α]
 1.  
Κορυδαλλού [Α]
Νίκαιας [Α]
 1.  
Κορωπίου [Α]
Παλλήνης [Α]
 1.  
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                        (άρθρο 20 του ΠΔ 551/1988) 
Ναυπάκτου [Α]
Μεσολογγίου [Α]
 1.  
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                         (άρθρο 36 του ΠΔ 551/1988) 
Κρανιδίου [Β]
Ναυπλίου [Α]
 1.  
ΑΡΚΑΔΙΑΣ                         (άρθρο 44 του ΠΔ 551/1988) 
Μεγαλόπολης [Β]
Τρίπολης [Α]
 1.  
ΑΧΑΙΑΣ
(άρθρο 60 του ΠΔ 551/1988) 
Β΄ Πατρών [Α]
Γ΄ Πατρών [Α]

 1.  
Κάτω Αχαΐας [Α]
 1.  
ΔΡΑΜΑΣ                            (άρθρο 84 του ΠΔ 551/1988) 
Νευροκοπίου [Β]
Δράμας [Α]
 1.  
ΕΒΡΟΥ
(άρθρο 108 του ΠΔ 551/1988)
Σουφλίου [Β]
Αλεξανδρούπολης [Α]
 1.  

ΕΥΒΟΙΑΣ                               (άρθρο 116 του ΠΔ 551/1988) 
Λίμνης [Β]
Χαλκίδας [Α]
 1.  
ΗΛΕΙΑΣ                               (άρθρο 140 του ΠΔ 551/1988 
Κρεστένων (Κρεστένων - Ανδρίτσαινας)  [Β]
Πύργου [Α]
 1.  
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                               (άρθρο 156 του ΠΔ 551/1988 
Αρκαλοχωρίου (Αρκαλοχωρίου – Καστελλίου Πεδιάδας)  [Β]
Β΄ Ηρακλείου  [Α]
 1.  
Λιμένος Χερσονήσου [Α]
 1.  
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
(άρθρο 172 του Δ551/1988) 


Φιλιατών [Β]

Ηγουμενίτσας (Ηγουμενίτσας – Παραμυθιάς) [Α]
 1.  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(άρθρο 180 του ΠΔ551/1988)
Κόνιτσας [Β]
Ιωαννίνων (Α΄-Β΄)-           (Ιωαννίνων Α΄- Β΄-Μετσόβου) [Α]
 1.  
Δελβινακίου [Β]
 1.  
ΚΑΒΑΛΑΣ 
(άρθρο 188 του ΠΔ 551/1988)

Χρυσούπολης [Β]

Καβάλας (Α΄-Β΄) [Α]
 1.  
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
(άρθρο 196 του ΠΔ 551/19880 
Μουζακίου [Β]

Καρδίτσας (Καρδίτσας - Παλαμά) [Α]
 1.  
Σοφάδων [Β]


 1.  
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
(άρθρο 204 του ΠΔ551/1988) 
Νεστορίου [Β]


Καστοριάς (Καστοριάς – Άργους Ορεστικού) [Α]
 1.  
ΚΙΛΚΙΣ 
(άρθρο 228 του ΠΔ 551/1988) 
Γουμένισσας [Β]


Κιλκίς [Α]
 1.  
ΚΟΖΑΝΗΣ 
(άρθρο 236 του ΠΔ 551/1988) 
Πτολεμαΐδας [Α]

Κοζάνης (Κοζάνης - Σερβίων) [Α]

 1.  
Νεάπολης Βοΐου (Νεάπολης Βοΐου - Σιάτιστας) [Β]
 1.  
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
(άρθρο 244 του ΠΔ 551/1988) 
Κιάτου [Α]
Κορίνθου (Κορίνθου - Νεμέας) [Α]
 1.  
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
(άρθρο 260 του ΠΔ 551/1988) 


Σκάλας (Σκάλας - Κροκεών) [Β]

Σπάρτης [Α]
 1.  
ΛΑΡΙΣΑΣ 
(άρθρο 268 του ΠΔ 551/1988) 
Γ΄ Λάρισας [Α]
Β΄ Λάρισας [Α]
 1.  
Αγιάς [Β]

Α΄ Λάρισας [Α]
 1.  
Τυρνάβου [B]

 1.  
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                       (άρθρο 308 του ΠΔ551/1988) 
Μεσσήνης [Β]
Καλαμάτας (Καλαμάτας -Μελιγαλά) [Α]
 1.  

ΠΡΕΒΕΖΑΣ
(άρθρο 348 του ΠΔ551/1988)
Φαναρίου (Φαναρίου – Πάργας) [Β]
Πρέβεζας [Α]
 1.  
Φιλιππιάδας [Β]
 1.  
ΡΟΔΟΠΗΣ                            (άρθρο 364 του ΠΔ 551/1988) 
Σαππών [Β]
Κομοτηνής [Α]
 1.  
ΣΕΡΡΩΝ
(άρθρο 380 του ΠΔ551/1988)
Β΄ Σερρών [Α]

Α’ Σερρών [Α]
 1.  
Νέας Ζίχνης [Β]
 1.  
Νιγρίτας [Β]
 1.  
ΤΡΙΚΑΛΩΝ                            (άρθρο 388 του ΠΔ 551/1988) 
Καλαμπάκας [Β]
Τρικάλων (Τρικάλων-Πύλης-Φαρκαδόνας) [Α]
 1.  
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
(άρθρο 396 του ΠΔ551/1988) 
Δομοκού [Β]
Λαμίας (Λαμίας – Στυλίδας) [Α]

 1.  
Μακρακώμης [Β]
 1.  
ΦΛΩΡΙΝΑΣ                           (άρθρο 404 του ΠΔ 551/1988) 
Αμυνταίου [Β]
Φλώρινας [Α]
 1.  
ΧΑΝΙΩΝ                            (άρθρο 428 του ΠΔ 551/1988) 
Κισσάμου [Β]
Χανίων (Α΄-Β΄)

 

 

 

 

 

β) Από την ίδια ημερομηνία οι Δ.Ο.Υ. της στήλης Β’ του Πίνακα 2 μετονομάζονται και φέρονται στο εξής με την ονομασία της στήλης Γ’ του ίδιου Πίνακα, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΣΤΗΛΗ Α’
ΣΤΗΛΗ Β’
ΣΤΗΛΗ Γ’
ΝΟΜΟΣ
Δ.Ο.Υ που μετονομάζονται
Νέα ονομασία Δ.Ο.Υ.
ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄(Α΄Β΄Γ΄) Αθηνών
Α΄( Α΄Β΄Γ΄) Αθηνών - (Α΄[Α΄Β΄Γ΄]  – ΙΕ΄- ΚΒ΄ Αθηνών)

ΙΓ΄ Αθηνών

ΙΓ΄ Αθηνών - (ΙΓ΄ – ΙΘ΄- ΚΓ΄ Αθηνών)
Αγίων Αναργύρων
Αγίων Αναργύρων (Αγίων Αναργύρων – Ιλίου – Άνω Λιοσίων)
Αγίας Παρασκευής
Αγίας Παρασκευής (Αγίας Παρασκευής - Χολαργού)
Ηλιούπολης [Α]
Ηλιούπολης (Ηλιούπολης – Αργυρούπολης)
Ψυχικού
Ψυχικού (Ψυχικού – ΚΑ΄ Αθηνών)
Νίκαιας
Νίκαιας (Νίκαιας - Κορυδαλλού)
Παλλήνης
Παλλήνης (Παλλήνης – Κορωπίου)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
Μεσολογγίου
Μεσολογγίου (Μεσολογγίου - Ναυπάκτου)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
Ναυπλίου
Ναυπλίου (Ναυπλίου – Κρανιδίου)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Τρίπολης
Τρίπολης (Τρίπολης - Μεγαλόπολης)
ΑΧΑΙΑΣ 
Γ΄ Πατρών
Γ΄ Πατρών (Γ΄ - Β΄ Πατρών - Κάτω Αχαΐας)
ΔΡΑΜΑΣ 
Δράμας
Δράμας (Δράμας - Νευροκοπίου)
ΕΒΡΟΥ
Αλεξανδρούπολης
Αλεξανδρούπολης (Αλεξανδρούπολης – Σουφλίου)
ΕΥΒΟΙΑΣ
Χαλκίδας
Χαλκίδας (Χαλκίδας - Λίμνης)
ΗΛΕΙΑΣ
Πύργου
Πύργου (Πύργου - Κρεστένων – Ανδρίτσαινας)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Β’ Ηρακλείου
Β΄ Ηρακλείου - (Β΄ Ηρακλείου – Αρκαλοχωρίου – Καστελλίου Πεδιάδας – Λ. Χερσονήσου)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ηγουμενίτσας (Ηγουμενίτσας – Παραμυθιάς)
Ηγουμενίτσας (Ηγουμενίτσας – Παραμυθιάς - Φιλιατών)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωαννίνων (Α΄- Β΄)-           (Ιωαννίνων Α΄- Β΄-Μετσόβου)
(Α΄- Β΄) Ιωαννίνων - (Α΄- Β΄ Ιωαννίνων - Δελβινακίου – Κόνιτσας - Μετσόβου)
ΚΑΒΑΛΑΣ 

Καβάλας (Α΄- Β΄)
(Α΄- Β΄) Καβάλας - (Α΄- Β΄ Καβάλας – Χρυσούπολης)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Καρδίτσας (Καρδίτσας - Παλαμά)
Καρδίτσας (Καρδίτσας - Μουζακίου – Παλαμά - Σοφάδων)

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστοριάς (Καστοριάς – Άργους Ορεστικού)
Καστοριάς (Καστοριάς – Άργους Ορεστικού - Νεστορίου)
ΚΙΛΚΙΣ
Κιλκίς
Κιλκίς (Κιλκίς - Γουμένισσας)
ΚΟΖΑΝΗΣ 

Κοζάνης (Κοζάνης - Σερβίων)
Κοζάνης (Κοζάνης – Σερβίων - Νεάπολης Βοΐου – Πτολεμαΐδας - Σιάτιστας)

ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Κορίνθου (Κορίνθου – Νεμέας)
Κορίνθου (Κορίνθου – Νεμέας – Κιάτου)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Σπάρτης
Σπάρτης (Σπάρτης – Σκάλας - Κροκεών)
ΛΑΡΙΣΑΣ

Β’ Λάρισας
Β΄ Λάρισας (Β΄ - Γ΄ Λάρισας - Αγιάς – Τυρνάβου)
Α’ Λάρισας
Α΄ Λάρισας (Α΄ Λάρισας - Αγιάς – Τυρνάβου)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                        
Καλαμάτας (Καλαμάτας -Μελιγαλά)
Καλαμάτας (Καλαμάτας –Μελιγαλά – Μεσσήνης)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Πρέβεζας
Πρέβεζας (Πρέβεζας - Φαναρίου – Πάργας - Φιλιππιάδας)
ΡΟΔΟΠΗΣ 
Κομοτηνής
Κομοτηνής (Κομοτηνής – Σαππών)
ΣΕΡΡΩΝ
Α’ Σερρών
Α’ Σερρών - (Α’ - Β΄ Σερρών –Νέας Ζίχνης – Νιγρίτας)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τρικάλων (Τρικάλων-Πύλης-Φαρκαδόνας)
Τρικάλων (Τρικάλων-Καλαμπάκας - Πύλης-Φαρκαδόνας)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
Λαμίας (Λαμίας -Στυλίδας)
Λαμίας (Λαμίας - Στυλίδας – Δομοκού - Μακρακώμης)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινας
Φλώρινας (Φλώρινας – Αμυνταίου)
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων (Α΄- Β΄)
(Α΄- Β΄) Χανίων - (Α΄- Β΄ Χανίων - Κισσάμου)

2) α) Ανακαθορίζεται η έδρα των Δ.Ο.Υ. υποδοχής των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, η οποία εκτείνεται εντός των ορίων του συνόλου της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους.
β) Ανακαθορίζεται η έδρα των Δ.Ο.Υ. υποδοχής όλων των Νομών της χώρας (εκτός της περίπτωσης α) της παρούσας παραγράφου), η οποία εκτείνεται εντός των ορίων των Δημοτικών Κοινοτήτων της πρωτεύουσας κάθε Νομού.
3) Οι οργανικές θέσεις των Δ.Ο.Υ., των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία,  περιέρχονται στις Δ.Ο.Υ.,  στις οποίες μεταφέρεται η κατά τόπον και καθ΄ ύλην αρμοδιότητά τους, προσαυξάνοντας, αντίστοιχα, τις οργανικές θέσεις αυτών.

4) Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονάδων, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχεται στις οργανικές μονάδες υποδοχής αυτών. Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών και είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας. Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και οι βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. υποδοχής.

5) Σε όσες Δ.Ο.Υ. υποδοχής έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος εξόδων, μεταφέρεται το Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ. της οποίας αναστέλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

    
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ